Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website pmpsupervisor.com, commissarisvinden.nl, zoekplusvind.nl en/of wtzatoezicht.nl (hierna: de site). De site is eigendom van PMP Supervisor B.V. (hierna: PMP). Het adres van PMP is

Entrada 548
1114 AA Amsterdam

1. Doelstelling PMP

PMP heeft als doelstelling om organisaties die op zoek zijn (hierna te noemen: Zoeker) naar een Commissaris, Toezichthouder en/of Raad van Advieslid (hierna te noemen: CTA) zo goed mogelijk in staat te stellen om een geschikte CTA te vinden. En tegelijkertijd CTA’s de mogelijkheid te bieden om gevonden te worden door een passende Zoeker.

2. Anonimiteit, bescherming persoonsgegevens

 1. De site biedt de mogelijkheid tot een anoniem selectie- en acceptatieproces door middel van het PMP Kenmerken Selectieproces op de site. Pas als er een match is tussen de Zoeker en de CTA en beide partijen met elkaar in contact willen komen, worden persoonlijke gegevens uitgewisseld.

 2. Persoonsgegevens van CTA’s en Zoeker worden niet openbaar gemaakt op de website.

 3. Met alle gegevens van CTA’s en Zoekers wordt omgegaan zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Uitgangspunten en principes

 1. Partijen betrachten steeds respect, integriteit en eerlijkheid in de ruimste zin des woords jegens elkaar.

 2. Als partijen informatie hebben uitgewisseld, gaan partijen met de informatie van de ander te allen tijde (dus ook na afloop van het contact) prudent om. Zij gebruiken de informatie alleen voor het doel waarvoor die informatie is verstrekt: het met elkaar in contact komen van Zoeker en CTA.

 3. Partijen zijn door hun inschrijving als CTA en/of Zoeker gebonden aan deze AV. Deze zijn van toepassing op het gebruik van de site en de contacten in de ruimste zin des woords.

 4. Partijen garanderen dat de door hen opgegeven kenmerken juist, actueel, betrouwbaar en zo mogelijk ook verifieerbaar zijn. De gegevens mogen niet in strijd zijn met de wet. PMP heeft altijd het recht iemands gegevens te verwijderen, zonder dat zij daarvan kennis behoeft te geven aan de CTA of Zoeker in kwestie.

 5. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van hun gegevens.

 6. Partijen kunnen altijd feedback geven op hun ervaringen met de site. De Feedback wordt door PMP strikt vertrouwelijk behandeld. Partijen houden de feedback kort, to the point en prettig van toon.

4. Aansprakelijkheid

 1. PMP biedt in essentie een contact-platform aan CTA en Zoeker. PMP is geen partij bij en is niet aansprakelijk voor de keuzes, en de gevolgen van de keuzes die CTA en Zoeker maken in hun onderling contact.

 2. PMP faciliteert als eigenaar van de site het platform waarop CTA en Zoeker met elkaar in contact kunnen komen. PMP stelt daartoe de technische mogelijkheden ter beschikking van CTA en Zoeker. PMP doet dat naar beste weten en kunnen. PMP is niet aansprakelijk voor het technisch niet functioneren van de site en eventuele gevolgen daarvan. PMP heeft hierin slechts een inspanningsverplichting.

5. Gegevensbescherming en Intellectuele Eigendom

 1. Het is behalve PMP niemand toegestaan om de website of enig deel daarvan zonder schriftelijke toestemming van PMP op welke wijze dan ook te reproduceren en te verspreiden of geheel of gedeeltelijk op te nemen in een andere databank.

 2. De intellectuele eigendom betreffende de handelsnaam, (broncode van de) site, beeldmerk en woordmerk berust uitsluitend bij PMP.

 3. Het privacy statement wordt geacht deel uit te maken van deze AV.

6. Boeteclausule op niet naleving AV

Indien CTA en/of Zoeker in strijd handelen met deze AV, verbeuren zij een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete van € 1.000 per dag dat de overtreding van deze AV voortduurt.

7. Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle geschillen die ontstaan tussen derden en PMP ter zake van het gebruik van de site en de AV is Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen zoals bedoeld onder 7. a. zullen worden voorgelegd aan de relatief bevoegde rechter te Amsterdam.

Er zijn geen kleine lettertjes. De voorwaarden komen neer op: "we gaan allemaal netjes met elkaar om".

Je kunt ze ook downloaden als pdf: Algemene Voorwaarden